Thanh Hằng

Thanh Hằng

Biên tập viên

Sinh ngày: 02/11/1998.

Quê quán: Hà Nội.

Sinh viên Học viện Báo Chí & Tuyên Truyền chuyên ngành báo chí truyền thông

Hiện nay, Thanh Hằng là biên tập viên mảng sức khỏe giới tính của Sức khỏe Wiki.